OWS EN

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez FHU Grzegorz Ozdowski.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z FHU Grzegorz Ozdowski, chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej: www.fhuozdowski.pl oraz www.fhuozdowski.bazarek.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z FHU Grzegorz Ozdowski przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 4. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, FHU Grzegorz Ozdowski może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.
 5. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem fhuozdowski.bazarek.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Sklep fhuozdowski.bazarek.pl jest prowadzony przez firmę:
  FHU Grzegorz Ozdowski
  Krosnowice 204D/1
  57-362 Krosnowice
  NIP: 881-000-87-24
  REGON 020858003
  Organ Rejestrowy: Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój
  Numer W Rejestrze: 2629/08Adres do korespondencji:
  FHU Grzegorz Ozdowski
  Krosnowice 204D/1
  57-362 Krosnowice

I OFERTY, MATERIAŁY REKLAMOWE I OCHRONA TOWARÓW

 1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez FHU Grzegorz Ozdowski mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez FHU Grzegorz Ozdowski mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.
 2. Oferty przedstawiane przez firmę FHU Grzegorz Ozdowski ważne są 21 dni bądź krótszy inny jeśli strony taki ustaliły.
 3. Firma FHU Grzegorz Ozdowski zastrzega sobie prawo sprzedaży towaru w międzyczasie.
 4. Dostarczone przez FHU Grzegorz Ozdowski towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność FHU Grzegorz Ozdowski i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia FHU Grzegorz Ozdowski, chyba ze zostały przeznaczone na cele reklamowe. Powinny zostać niezwłocznie zwrócone FHU Grzegorz Ozdowski w przypadku, gdy nie doszło do złożenia zamówienia.

II ZAMÓWIENIE PISEMNE (mail, fax, poczta)

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

 1. nazwę, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego;
 2. powołanie się na ewentualną ofertę poprzez określenie co najmniej jej daty oraz numeru lub osoby sporządzającej.
 3. określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, zgodnie z kodyfikacją FHU Grzegorz Ozdowski
 4. numer identyfikacji podatkowej NIP (nie dotyczy Kupujących, którzy już złożyli FHU Grzegorz Ozdowski powyższe dokumenty).
 5. Termin wydania, miejsce dostawy oraz sposób doręczenia towaru (spedycja, poczta itp.)
 6. Dodatkowe adnotację:
  • Oświadczam iż, zapoznałem/am się i akceptuję ogólne warunki sprzedaży firmy FHU Grzegorz Ozdowski
  • Zobowiązuję się do zapłaty 100 % wartości brutto mojego zamówienia wg formy płatności oraz terminu podanego przez firmę FHU Grzegorz Ozdowski
  • Mam świadomość, iż w przypadku możliwości zwrotu towaru pokrywam koszt transportu z oraz do firmy FHU Grzegorz Ozdowski.

III ZAMÓWIENIE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. Zakup w sklepie internetowym fhuozdowski.bazarek.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.
 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełnionodane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 6. Firma FHU Grzegorz Ozdowski zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym fhuozdowski.bazarek.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny netto i brutto).
 8. FHU Grzegorz Ozdowski wystawia tylko fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT na firmę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

IV DOSTAWY

§ 1 TERMIN DOSTAWY

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
 2. Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez FHU Grzegorz Ozdowski w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez FHU Grzegorz Ozdowski data dostawy nie jest wyraźnie określona, oznacza to że termin ten jest traktowany przez strony jako przybliżony. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego zamówienia powinny zostać dokonane na piśmie i wysłane faksem lub e-mailem pod adresem FHU Grzegorz Ozdowski w terminie 3 dni od dnia wystania pierwotnego zamówienia – pod rygorem nieuwzględnienia ich przez FHU Grzegorz Ozdowski
 3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany FHU Grzegorz Ozdowski, jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn FHU Grzegorz Ozdowski przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru towaru, dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminy dostawy.

§ 2 ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA

 1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
  1. jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru -w przypadku uszkodzeń towaru;
  2. jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez Sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 3. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynie FHU Grzegorz Ozdowski. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.
 4. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy. Wszystkie rozbieżności odnotowuje na piśmie.

§ 3 BRAK MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY (definitywny, czasowy lub częściowy)

 1. FHU Grzegorz Ozdowski nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. FHU Grzegorz Ozdowski jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

§ 4 BRAK ODBIORU, ODMOWA PRZYJĘCIA LUB ZWROT TOWARU

 1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową at. 22 KC.) który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny za wyjątkiem towarów posiadające wyraźne ślady użytkowania, wykonanych wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zwrot towaru może nastąpić z momencie uzupełnienia i wysłania do FHU Grzegorz Ozdowski formularza odstąpienia od umowy (poczta, faks, e-mail) oraz po zwrotnej akceptacji FHU Grzegorz Ozdowski przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Konsumenta. FHU Grzegorz Ozdowski może odebrać od Konsumenta zwracany towar, jednak koszt transportu pokrywa Konsument. Zwrot towaru u pozostałej grupy kupujących: FHU Grzegorz Ozdowski nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń Kupującego i FHU Grzegorz Ozdowski, przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.
 2. Zwrot należności następuje najszybciej jak to jest możliwe pod warunkiem zwrotu towaru, zwrotu podpisanej kopii faktury korygującej wysłanej do FHU Grzegorz Ozdowski (poczta, faks, e-mail) oraz z uwzględnieniem formy zwrotu należności (przelew bankowy, przekaz pocztowy itp.) i podanie miejsca docelowego (nr. rachunku bankowego, adres zamieszkania itp.)
 3. W przypadku, gdy kupujący (również Konsument który nie odstąpił od umowy w ciągu 14 dni) nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, FHU Grzegorz Ozdowski przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.
 4. W przypadku umieszczenia towaru w magazynie FHU Grzegorz Ozdowski na skutek braku lub odmowy odbioru towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty FHU Grzegorz Ozdowski wynagrodzenia (składowego) w wysokości 5 (pięć) złotych netto za każdy dzień przechowania.
 5. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu FHU Grzegorz Ozdowski przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru FHU Grzegorz Ozdowski przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

V WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 1 CENA

 1. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego.
 2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez FHU Grzegorz Ozdowski o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.
 3. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn FHU Grzegorz Ozdowski w Ścinawicy.
 4. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury.
 5. Kupującemu nie służy wobec FHU Grzegorz Ozdowski prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 2 TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami, FHU Grzegorz Ozdowski umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. FHU Grzegorz Ozdowski zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

§ 3 OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, FHU Grzegorz Ozdowski będzie uprawniony do:

 1. żądania zapłaty przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,
 2. postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
 3. dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.

VI ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

 1. FHU Grzegorz Ozdowski zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu punktu V § 2 określającego rozkład ryzyka. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy od ognia i innych zdarzeń losowych.
 2. W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy są zabronione.
 3. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi FHU Grzegorz Ozdowski wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz FHU Grzegorz Ozdowski kary umownej w wysokości 200% wartości towaru.

VII WARUNKI GWARANCJI

 1. FHU Grzegorz Ozdowski udziela niniejszym Kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń.
 2. Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury Kupującemu.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad.
 4. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
  • dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru– najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru/ odbiorze towaru od spedycji,
  • dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu odbioru towaru od spedycji.
 5. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
 6. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone FHU Grzegorz Ozdowski najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od odbioru towaru, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
 7. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji FHU Grzegorz Ozdowski Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim wypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia gwarancyjnego. Wzór oświadczenia: Załącznik1
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną FHU Grzegorz Ozdowski może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
 10. FHU Grzegorz Ozdowski zobowiązuje się na podstawie niniejszej gwarancji do usunięcia wad fizycznych zakupionego urządzenia bądź jego wymiany na nowe wolne od wad jeżeli wady te ujawnia się w okresie trwania gwarancji.
 11. Wymiana zakupionego urządzenia na nowe wolne od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez FHU Grzegorz Ozdowski wady urządzenia niemożliwej do usunięcia.
 12. FHU Grzegorz Ozdowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 13. FHU Grzegorz Ozdowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z urządzeń, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji,
  • uszkodzenia urządzeń spowodowanego ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez nie stosowanie się do instrukcji obsługi,
  • uszkodzenia urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
  • uszkodzeń sprzętu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,
  • przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione,
 15. Gwarancja obowiązuje FHU Grzegorz Ozdowski tylko wobec pierwszego Kupującego.
 16. FHU Grzegorz Ozdowski ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającej części na koszt Kupującego.
 17. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji w stosunku do FHU Grzegorz Ozdowski z tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez FHU Grzegorz Ozdowski niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.
 18. Koszty dowozu urządzenia do FHU Grzegorz Ozdowski obciążają Kupującego.
 19. W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy producenta zakupionych urządzeń.
 20. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
 21. W sprawach dotyczących odpowiedzialności FHU Grzegorz Ozdowski za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

FHU Grzegorz Ozdowski nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez wyrób po jego odebraniu przez Zamawiającego.

IX MONTAŻ I URUCHOMIENIE

 1. W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki FHU Grzegorz Ozdowski dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych.
 2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania FHU Grzegorz Ozdowski w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu, FHU Grzegorz Ozdowski obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi

X CZĘŚCIOWA BEZSKUTECZNOŚĆ

W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez FHU Grzegorz Ozdowski oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez FHU Grzegorz Ozdowski oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez FHU Grzegorz Ozdowski działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr, 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r.).

XII SPRAWY SPORNE

FHU Grzegorz Ozdowski i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby FHU Grzegorz Ozdowski

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.