GTCS

 1. Общите условия за продажба определят правилата за сключване на договори за продажба на стоки, предлагани от FHU Grzegorz Ozdowski.
 2. Общите условия за продажба, наричани по -долу „GTS“, представляват неразделна част от всички договори за продажба, сключени с FHU Grzegorz Ozdowski, освен ако страните не уговорят писмено различни договори.
 3. Общите условия за продажба са обявени и приети от Купувача като приложение към споразуменията за партньорство или най -късно при подаване на поръчка, а също така са достъпни на уебсайта: www.fhuozdowski.pl и www.fhuozdowski.bazarek.pl . Ако Купувачът е в постоянни бизнес отношения с FHU Grzegorz Ozdowski, приемането на Общите условия за продажба с една поръчка се счита за тяхното приемане за всички останали поръчки и договори за продажба.
 4. Ако Купувачът не е подал декларация за приемане на GCS, FHU Grzegorz Ozdowski може да спре доставката на стоките до получаване на писмена декларация.
 5. Онлайн магазинът, разположен на уебсайта на адрес fhuozdowski.bazarek.pl, ви позволява да правите покупки чрез интернет. Магазинът fhuozdowski.bazarek.pl се управлява от компанията:
  ФХУ Гжегож Оздовски
  Krosnowice 204D / 1
  57-362 Кросновице
  NIP: 881-000-87-24
  REGON 020858003
  Регистрационен орган: Град и община в Lądek Zdrój
  Регистрационен номер: 2629/08

  Адрес за кореспонденция:
  ФХУ Гжегож Оздовски
  Krosnowice 204D / 1
  57-362 Кросновице

И ОФЕРТИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ЗАЩИТА НА СТОКИ

 1. Оферти, реклами и други съобщения за стоки, предлагани от FHU Grzegorz Ozdowski, са само за информационни цели. Моделите, диаграмите и чертежите, приложени към офертата от FHU Grzegorz Ozdowski, са само за справка.
 2. Офертите, представени от FHU Grzegorz Ozdowski, са валидни за 21 дни или за по -кратък период, ако са договорени от страните.
 3. Компанията FHU Grzegorz Ozdowski си запазва правото да продава стоките междувременно.
 4. Стоките, доставени от FHU Grzegorz Ozdowski, както и всички свързани с тях разчети на разходите, чертежи и офертни документи са защитени при условията, определени в разпоредбите, защитаващи икономическия оборот и правата на интелектуална собственост. Сметките, чертежите и офертните документи са собственост на FHU Grzegorz Ozdowski и не могат да бъдат предоставяни на трети страни без писменото съгласие на FHU Grzegorz Ozdowski, освен ако не са предназначени за рекламни цели. Те трябва незабавно да бъдат върнати във ФХУ Гжегож Оздовски, ако поръчката не е направена.

II ПИСАНА ПОРЪЧКА (поща, факс, поща)

Поръчката трябва да съдържа следните елементи:

 1. наименование, точен адрес, номер и място на вписване в регистъра на стопанските дейности или в Националния съдебен регистър на купувача;
 2. позоваване на евентуална оферта, като посочите поне нейната дата и номер или лицето, което я подготвя.
 3. спецификация на поръчаните стоки по отношение на търговското наименование или доставената проба, в съответствие с кодификацията на FHU Grzegorz Ozdowski
 4. данъчен идентификационен номер NIP (не се прилага за Купувачите, които вече са подали горепосочените документи във FHU Grzegorz Ozdowski).
 5. Дата на издаване, място на доставка и начин на доставка на стоки (спедиция, поща и др.)
 6. Допълнителна бележка:
  • Декларирам, че съм прочел и приемам общите условия за продажба на FHU Grzegorz Ozdowski
  • Поемам задължението да платя 100% от брутната стойност на поръчката си според формата на плащане и датата, предоставена от ФХУ Гжегож Оздовски
  • Наясно съм, че в случай на възможност за връщане на стоката, аз покривам транспортните разходи от и до ФХУ Гжегож Оздовски.

III ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

 1. Покупката в онлайн магазина fhuozdowski.bazarek.pl означава приемане на тези правила.
 2. Поръчка може да бъде направена с помощта на функцията за добавяне на продукт в кошницата и след това с помощта на бутона „Поръчка със задължение за плащане“. За да можете правилно да изпълните процедурата по договора, ще е необходимо да създадете потребителски акаунт, благодарение на който можете също да наблюдавате състоянието на договора.
 3. Основното условие за осъществяване на покупките е правилното попълване на данните за контакт заедно с правилния, съществуващ имейл адрес и телефонен номер, на който той ще потвърди поръчката.
 4. Поръчката може да бъде направена денонощно през цялата година. Поръчки, направени в делнични дни след работно време. 24:13 часа, в събота, неделя и официални празници - те ще бъдат приложени на следващия работен ден.
 5. Поръчки с неправилно попълнени данни за контакт (несъществуваща електронна поща или без телефон) няма да бъдат разглеждани.
 6. FHU Grzegorz Ozdowski си запазва правото да спре поръчките, които пораждат съмнения.
 7. Цените на стоките в онлайн магазина fhuozdowski.bazarek.pl са дадени в полски злоти и включват ДДС (нетни и брутни цени).
 8. FHU Grzegorz Ozdowski издава само фактура с ДДС за закупените стоки. За да получите фактура по ДДС за фирма, трябва правилно да попълните данните на компанията заедно с данъчния идентификационен номер.

IV ДОСТАВКА

§ 1 ДАТА НА ДОСТАВКА

 1. Поръчките се изпълняват в Полша.
 2. Обвързваща дата за доставка на стоки е датата, посочена от FHU Grzegorz Ozdowski в писменото потвърждение на поръчката. Ако датата на доставка не е ясно посочена в потвърждението на поръчката, направено от FHU Grzegorz Ozdowski, това означава, че тази дата се счита за приблизителна от страните. Всички промени в направената поръчка трябва да бъдат направени в писмена форма и изпратени по факс или електронна поща на адрес FHU Grzegorz Ozdowski в рамките на 3 дни от датата на първоначалната поръчка - под страха на отказ от FHU Grzegorz Ozdowski
 3. Счита се, че датата на доставка е изпълнена от FHU Grzegorz Ozdowski, ако пратката със стоката е напуснала склада на FHU Grzegorz Ozdowski преди уговорената дата за доставка. Ако изпращането или събирането се забави поради причини, дължими на Купувача, изпращането на известие за готовност за изпращане или вземане на стоките преди изтичането на уговорената дата за доставка се счита за съответствие с приложимата дата на доставка.

§ 2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕГЛОТО НА РИСКА

 1. В случай, че стоките се изпращат до адреса на Купувача чрез превозвач, ползите и тежестите, свързани със стоките, се прехвърлят на Купувача и рискът от случайна загуба или повреда на стоката възниква в момента на доставката на стоката до купувачът. Ако в момента на получаване на стоката от превозвача, Купувачът установи съществуваща разлика между действително доставените стоки и стоките, посочени в товарителниците, или ако стоките са повредени, той трябва незабавно да въведе своите резерви върху копието от товарителницата на превозвача или в спецификацията на стоките. Тези дейности са насочени към определяне на правилата и обхвата на евентуалната отговорност на превозвача. Неизпълнението от страна на Купувача на горните задължения ще означава:
  1. оттеглянето му от правата си по гаранцията за физически дефекти на стоката - в случай на повреда на стоката;
  2. неговото съгласие за промяна на сключения договор в частта, отнасяща се до маркирането на неговия предмет и цена - в случай на разлики между доставената стока или нейното количество, и тази, вписана в коносамента или спецификацията.
 2. Ако продаденият артикул трябва да бъде изпратен от Продавача на място, което не е мястото на изпълнение, в случай на съмнение се разбира, че освобождаването е направено в момента, в който, за да достави артикула до местоназначението, Продавачът го е поверил на превозвач, занимаващ се с превоз на такива артикули.
 3. В случай, че Купувачът вземе стоката със собствени транспортни средства, ползите и тежестите, свързани със стоката, и рискът от случайна загуба или повреда на стоката се прехвърлят на Купувача, когато стоката му бъде предадена в FHU Grzegorz Ozdowski склад. Лицето, което събира стоките от името на Купувача, трябва да има писмено разрешение, издадено от лице, упълномощено да представлява Купувача.
 4. Купувачът е длъжен да контролира и подписва съответствието на стоката с поръчката по отношение на количество и качество в присъствието на водача. Всички несъответствия се отбелязват писмено.

§ 3 БЕЗ ДОСТАВКА (окончателна, временна или частична)

 1. FHU Grzegorz Ozdowski не носи отговорност, ако освобождаването на стоката е невъзможно или забавено поради причини, които не са под негов контрол. FHU Grzegorz Ozdowski е длъжен незабавно да информира Купувача за причините за забавянето или невъзможността за доставка, освен ако обстоятелствата възпрепятстват такова уведомяване. Ако периодът на забавяне надвишава 30 дни, всяка от страните има право да се откаже от договора без право да иска обезщетение. Ако договорът предвижда доставката на стоките на части, евентуалното оттегляне от договора се отнася само за забавената част от услугата, а не за услугите, предоставени по -късно.

§ 4 БЕЗ СЪБИРАНЕ, ОТКАЗ или ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 1. Потребител (физическо лице, което извършва правна сделка, която не е пряко свързана с неговата бизнес или професионална дейност в 22 KC.), Която е сключила договор от разстояние или извън търговски обект, може да се оттегли от него в рамките на 14 дни, без да посочва причина, с изключение на стоки с ясни следи от употреба, направени според спецификациите на потребителя или служещи за задоволяване на неговите индивидуални нужди. Връщането на стоките може да стане след попълване на формуляра за теглене и изпращане до ФХУ Гжегож Оздовски (по пощата, факс, електронна поща) и след приемането на връщане от ФХУ Гжегож Оздовски, всички разходи и рискът от връщане на стоките се поемат се поемат от потребителя. FHU Grzegorz Ozdowski може да събира върнатите стоки от Потребителя, но транспортните разходи се поемат от Потребителя. Връщане на стоките на останалата група купувачи: FHU Grzegorz Ozdowski не е длъжен да приеме връщането на продадените стоки в съответствие с договора. Връщането на закупените стоки е разрешено само въз основа на индивидуалните договорености на Купувача и FHU Grzegorz Ozdowski, като всички разходи и рискът от връщане на стоките се поемат от Купувача.
 2. Възстановяването се извършва възможно най-скоро, при условие че стоките са върнати, връща се подписано копие от коригиращата фактура, изпратена до ФХУ Гжегож Оздовски (пощенски клон, факс, електронна поща) и се взема предвид формата на възстановяване ( банков превод, пощенски запис и др.) и мястото е посочено. дестинация (номер на банкова сметка, домашен адрес и др.)
 3. В случай, че купувачът (включително потребителят, който не се е отказал от договора в рамките на 14 дни) не събере стоките или откаже да ги приеме в определения срок, FHU Grzegorz Ozdowski има право да постави стоката в склада на адрес разходите и риска на Купувача и да поиска възстановяване на транспортните разходи от него..
 4. Ако стоките се поставят в склада на FHU Grzegorz Ozdowski поради липса или отказ за събиране на стоките от Купувача в определения срок, Купувачът е длъжен да плати на FHU Grzegorz Ozdowski (компонентното) възнаграждение в размер на PLN 5 (пет) нето за всеки ден на съхранение.
 5. Ако забавянето при събирането на стоките от склада на FHU Grzegorz Ozdowski надвишава периода от две седмици от датата на оставяне на стоката на разположение на Купувача или ако Купувачът откаже да приеме стоката, FHU Grzegorz Ozdowski има право да се оттегли от сключва договор или продава стоките за сметка и риск на Купувача.

V УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

§ 1 ЦЕНА

 1. Освен ако не е уговорено друго между страните, стоките се фактурират по цените, приложими в деня на доставката или когато стоките са оставени на разположение на Купувача.
 2. Цените, посочени в ценоразписите, изпратени до изпълнителите, са обвързващи до писмено уведомление от ФХУ Гжегож Оздовски за промяната им. Цените, посочени в ценоразписа, не включват ДДС.
 3. Освен ако не е уговорено друго, се прилагат цените на бившия склад на FHU Grzegorz Ozdowski в Ścinawica.
 4. Цените, посочени в чуждестранна валута, се преобразуват в полски злоти според курса на продажба на Националната банка на Полша към датата на фактурата.
 5. Купувачът няма право да подава декларация за приспадане към FHU Grzegorz Ozdowski.
 6. Подаването на жалба не дава право на Купувача да задържи плащане за стоките или за част от тях.

§ 2 СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

 1. Датата на плащане на стоките се отчита от датата на издаване на фактурата. Датата на плащане, договорена между страните, ще бъде въвеждана от FHU Grzegorz Ozdowski всеки път във фактурата. FHU Grzegorz Ozdowski си запазва правото да коригира времето на заема според ситуацията на Купувача. Той също така има право да постави изпълнението на поръчката в зависимост от предоставянето на гаранция или предплащане за поръчаните стоки. Ако страните се споразумеят за датите на плащане на стоките на вноски, всяко забавяне на плащането на някоя от вноските автоматично води до незабавно плащане на останалата дължима сума.

§ 3 ЗАКЪСВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ

Ако дължимата сума по фактурата не е уредена в определения срок, FHU Grzegorz Ozdowski ще има право на:

 1. да поискате от Купувача да плати лихва за забава в размер, съответстващ на текущата законова лихва,
 2. незабавно да плати всички фактури, за които условията за плащане все още не са изтекли.
 3. купувачът извършва плащането на цената преди датата на доставка на стоката, произтичаща от други вече приети за изпълнение поръчки.

VI РЕЗЕРВАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

 1. FHU Grzegorz Ozdowski си запазва правото на собственост върху доставените стоки, докато Купувачът не плати пълната цена. Тази резерва не може по никакъв начин да променя разпоредбата на точка V § 2, която определя разпределението на риска. Купувачът е длъжен да застрахова стоката срещу пожар и други случайни събития.
 2. За да позволи идентифицирането на стоките, Купувачът се задължава да не премахва характерните маркировки на стоките преди пълното плащане на цената. Препродажбата или всяка трансформация на стоките, за които се прилага резервацията, е забранена.
 3. В случай, че Купувачът продаде, трансформира или откаже да пусне стоката на ФХУ Гжегож Оздовски, Купувачът ще бъде начислен с договорна неустойка от 200% от стойността на стоката на ФХУ Гжегож Оздовски.

VII ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 1. FHU Grzegorz Ozdowski предоставя на Купувача гаранция за правилната работа на закупените устройства.
 2. Гаранцията за закупените устройства ще бъде валидна за период от 12 месеца от датата на издаване на фактурата на Купувача.
 3. Купувачът се задължава незабавно да провери получената стока за възможни дефекти.
 4. В случай на количествени жалби, жалбата може да бъде подадена:
  • за рекламации, произтичащи от неправилно зареждане на стоката - не по -късно от деня след разтоварването на стоките / получаването на стоките от спедиция,
  • за рекламации, произтичащи от щети, причинени по време на транспортиране - най -късно в деня на получаване на стоката от спедиция.
 5. В случай на количествени рекламации е необходимо Купувачът да направи анотация на товарителницата за вида на щетите на закупените стоки (липсващи или повредени стоки). Бележката върху товарителницата трябва да бъде подписана от водача, извършил доставката.
 6. Жалбите за качество по отношение на очевидни дефекти трябва да бъдат докладвани на FHU Grzegorz Ozdowski не по -късно от 7 календарни дни от получаването на стоките, скрити дефекти в рамките на 7 дни от тяхното откриване, под страха от загуба на гаранционните права.
 7. Крайният срок за признаване на претенцията на Купувача по гаранцията е 14 работни дни от датата на подаване на жалбата до ФЗУ Гжегож Оздовски. Ако жалбата изисква участието на производителя, по -специално в резултат на необходимостта да се изпратят стоките до производителя, срокът за разглеждане на претенцията на Купувача по гаранцията се удължава с времето, необходимо за разглеждане на продадените стоки. В този случай Купувачът ще бъде индивидуално уведомен за датата на гаранционния иск. Образец на изявление: Приложение 1
 8. Ако жалбата се счита за основателна, FHU Grzegorz Ozdowski може по своя преценка или да замени продукта с нов, без дефекти, или да се споразумее за подходящо обезщетение. Решаването на жалбата по описания по -горе начин изключва възможността да се поиска допълнително обезщетение.
 9. Неподаването на рекламация в посочените по -горе срокове води до загуба на правото на рекламация от купувача.
 10. FHU Grzegorz Ozdowski се задължава съгласно тази гаранция да отстрани физическите дефекти на закупеното устройство или да го замени с ново, без дефекти, ако тези дефекти бъдат разкрити по време на гаранционния срок.
 11. Подмяната на закупеното устройство с ново, без дефекти, ще се извърши в случай, че FHU Grzegorz Ozdowski установи дефект на устройството, който не може да бъде отстранен.
 12. FHU Grzegorz Ozdowski не носи отговорност за щети, причинени по време на разтоварването на стоката.
 13. FHU Grzegorz Ozdowski не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или съхранение на стоките от Купувача и за грешки при изпълнение и проектиране от трети страни.
 14. Гаранцията не покрива:
  • повреди на оборудването, причинени от неговия потребител в резултат на неправилно или несъвместимо с инструкциите за експлоатация използване на оборудването, което се отнася и за тяхното сглобяване, инсталиране и поддръжка,
  • повреди на устройства, причинени от тяхното използване, противоречащо на предназначението им, по -специално поради неспазване на инструкциите за експлоатация,
  • повреди на устройства, причинени от използването на неподходящи консумативи,
  • повреда на оборудването в резултат на ремонт от неоторизирани лица,
  • промени и промени в дизайна, направени от неоторизирани лица,
 15. Гаранцията важи за FHU Grzegorz Ozdowski само за първия Купувач.
 16. FHU Grzegorz Ozdowski има право да поиска доставка на дефектна част за сметка на Купувача.
 17. Купувачът декларира, че няма да предявява никакви претенции към FHU Grzegorz Ozdowski за престой на устройствата, доставени от FHU Grzegorz Ozdowski, независимо от причините, които са причинили такъв престой.
 18. Разходите за доставка на устройството до FHU Grzegorz Ozdowski се поемат от Купувача.
 19. При технически спорове се прилагат стандартите на производителя на закупените устройства.
 20. Приемайки тази процедура за оплакване, Купувачът се отказва от упражняването на правото да прихваща вземанията си.
 21. По въпроси, свързани с отговорността на FHU Grzegorz Ozdowski за дефекти в продадените стоки, съответно се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс относно гаранцията за физически и правни дефекти, като се вземат предвид разпоредбите на този параграф.

VIII.ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПРОДУКТА

FHU Grzegorz Ozdowski не носи отговорност за щети, причинени от продукта след получаването му от Поръчващата страна.

IX МОНТАЖ И ЗАПУСК

 1. Условията и тарифите на FHU Grzegorz Ozdowski за командироване на обслужващи и други работници се отнасят за работа, свързана с монтаж и въвеждане в експлоатация.
 2. В случай на необосновано искане от FHU Grzegorz Ozdowski като част от жалба за подмяна или ремонт на продукта, FHU Grzegorz Ozdowski ще начисли Купувача всички свързани разходи.

X ЧАСТИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ако някои разпоредби на GCS са невалидни в резултат на въвеждането на различни законови разпоредби, останалите разпоредби не губят своята валидност.

XI ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Приемайки тези GTS, Купувачът се съгласява да обработва личните му данни от FHU Grzegorz Ozdowski и субекти, действащи от негово име в страната и в чужбина, във връзка с изпълнението на договори за продажба на стоки, предлагани от FHU Grzegorz Ozdowski и за маркетингови цели, свързани с дейностите, извършвани от FHU Grzegorz Ozdowski. икономически. Купувачът има право на всички права съгласно Закона от 29 август 1997 г. за защита на личните данни (консолидиран текст, списание № 101, т. 926 от 6 юли 2002 г.).

XII СПОРОВЕ

FHU Grzegorz Ozdowski и Купувачът ще се стремят да уреждат всички спорове, произтичащи от изпълнението на договори, обхванати от тези условия, по приятелски начин. Ако е невъзможно да се уреди споразумение по взаимно съгласие, компетентният съд за разрешаване на спора ще бъде съдът, компетентен за седалището на FHU Grzegorz Ozdowski

XIII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на този договор, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс.